BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA “V/v mừng thọ, khuyến học – khuyến tài năm 2015 – 2016”

         HỘI ĐỒNG                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỌ DƯƠNG VIỆT NAM                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   06  /BC-HĐHDVN                                       Bắc Ninh, ngày 29  tháng 07 năm 2017

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA

(V/v mừng thọ, khuyến học – khuyến tài năm 2015-2016)

1. Khái quát tình hình chung.

       Hoạt động mừng thọ, khuyến học – khuyến tài trong những năm vừa qua là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng dòng tộc. Trở thành phong trào rộng khắp có sức lan tỏa lớn, là nội dung chủ đạo xuyên suốt, thúc đẩy mọi hoạt động của họ Dương các cấp. Được toàn thể bà con trong dòng tộc và xã hội ghi nhận đánh giá cao. Tuy vậy, quá trình thực hiện công tác mừng thọ, khuyến học – khuyến tài ở một số HĐHD các cấp vẫn còn những sai sót, chưa thực hiện đúng với chủ trương và quy định của HĐHDVN.

       Thường trực Hội đồng HDVN đã quyết định thành lập đoàn kiểm tra nhằm kiểm tra giám sát và chấn chỉnh những thiếu sót xảy ra ở một số địa phương để làm tốt hơn nữa phong trào mừng thọ, khuyến học – khuyến tài.

2. Tổ chức thực hiện.

       Ngày 05/04/2017 ban kiểm tra đã xây dựng kế hoạch số 01/KH-BKT với nội dung tiến hành kiểm tra việc tổ chức mừng thọ, khuyến học – khuyến tài năm 2015 – 2016.

       Ngày 15/04/2017 HĐHDVN đã ra quyết định số 123/QĐ-HĐHDVN thành lập đoàn kiểm tra về việc mừng thọ, khuyến học – khuyến tài năm 2015 và 2016.

       Ngày 18/04/2017 HĐHDVN ban hành kế hoạch số 02/KH-HĐHDVN v/v tự kiểm tra mừng thọ, khuyến học – khuyến tài gửi HĐHD các cấp.

       Chấp hành kế hoạch, quyết định của thường trực HĐHDVN phê duyệt, ban kiểm tra đã tiến hành kiểm tra điểm một số địa phương Kinh Bắc và huyện Lệ Thủy – Quảng Bình, cũng như nghiên cứu 38 nội dung báo cáo tự kiểm tra của HĐHD các tỉnh, thành phố. Tổng hợp số liệu cho thấy: Năm 2015 có 4409 cụ được mừng thọ, khuyến học – khuyến tài, đã vinh danh khen thưởng 1.881 học sinh, với tổng số tiền thưởng là: 8.263.000.000 đồng (Tám tỷ hai trăm sáu mươi ba triệu đồng chẵn); Năm 2016 số cụ được mừng thọ 6.832, khuyến học – khuyến tài đã vinh danh 1.530 học sinh, với tổng số tiền là: 8.961.500.000 đồng (Tám tỷ chín trăm sáu mươi mốt năm trăm nghìn đồng).

3. Kết quả hoạt động kiểm tra.

a. Ưu Điểm.        

       – Năm 2015 và 2016  ban khuyến học – khuyến tài đã sớm triển khai công tác mừng thọ, khuyến học – khuyến tài tới HĐHD cả nước. Các văn bản được điều chỉnh phù hợp với từng năm. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, phổ biến cách xét duyệt cho các địa phương, phương pháp tổng hợp, đúng, đủ, chính xác, thời hạn nộp hồ sơ, đề nghị thường trực HĐHDVN xét duyệt, cho ý kiến.

        – HĐHD các cấp cơ bản đã nhận thức được ý nghĩa quan trọng của nhiệm vụ mừng thọ, khuyến học – khuyến tài. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của công tác xây dựng dòng tộc. HĐHD các cấp đã triển khai văn bản tới các dòng họ, chi họ để thực hiện và tập hợp hồ sơ. Nhiều HĐHD địa phương tổ chức xét sơ tuyển chu đáo, công khai, minh bạch, đúng qui định của HĐHDVN.     

        – HĐHD các cấp tuy nguồn kinh phí có khó khăn, nhưng phần lớn các địa phương đã chấp hành nghiêm quy định của HĐHDVN về tổ chức nghi lễ mừng thọ, vinh danh khen thưởng tại địa phương với nghi lễ trang trọng, tiết kiệm, chu đáo, làm cho mọi người đều thấy thiêng liêng, ấm áp tình người và cảm thấy vinh dự trước dòng họ của mình.

       – Nhìn chung trên toàn quốc, việc mừng thọ, khuyến học – khuyến tài đã tạo ra niềm tin phấn khởi cho bà con cả nước, tạo động lực mới cho việc kết nối, tương thân tương ái, đoàn kết phát triển xây dựng dòng tộc.

b. Hạn chế, tồn tại.

       – Quá trình tập hợp hồ sơ, một số HĐHD tỉnh, thành phố làm thiếu chính xác, trùng lặp, bỏ sót hồ sơ, không đúng tiêu chí quy định, nộp chậm thời gian quy định, cá biệt có hồ sơ mừng thọ của những cụ đã qua đời, điển hình là HĐHD Kinh Bắc còn sai sót trong nhiều bước làm hồ sơ và xét tuyển.

        – Tại xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, ban liên lạc các chi Họ Dương xã Tân Thủy đã “động viên” bà con được mừng thọ, vinh danh, khen thưởng “tự nguyện” đóng góp từ 100.000 đến 300.000 đồng để chi cho buổi lễ và đóng góp vào quỹ khuyến học (xã Tân Thủy có 42 cụ được mừng thọ và 14 cháu đỗ đại học). Ban kiểm tra của HĐHDVN đã trực tiếp kiểm tra, nhắc nhở, góp ý với ban liên lạc các chi Họ Dương xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình về việc làm trái với quy định của HĐHDVN.

       – Tại Thừa Thiên Huế, trong quá trình trao thưởng còn tổ chức nóng vội, tự vay tiền cá nhân để trao thưởng trước cho các cháu sinh viên, dẫn đến sự hoài nghi, không rõ ràng trong việc làm hồ sơ và trao thưởng. Sự phối hợp giữa hội thanh niên miền Trung Tây Nguyên và HĐHD Thừa Thiên Huế chưa thống nhất, phải để ban kiểm tra của HĐHDVN và thường trực HĐHDVN nhắc nhở nhiều lần mới giải quyết xong.

       – Tại HĐHD thành phố Đà Nẵng, có 2 cháu sinh viên chưa đến nhận tiền thưởng, đã vận dụng tiền vào chi tiêu thường xuyên cho HĐHD thành phố Đà Nẵng. Số tiền này đã được hoàn trả lại văn phòng HĐHDVN.

4. Những nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới.        

        – Yêu cầu HĐHD các cấp cần tăng cường công tác tự kiểm tra nhằm chấn chỉnh những sai sót trên tất cả các mặt, đặc biệt đối với việc mừng thọ, khuyến học – khuyến tài để tạo sự gắn bó, tương thân, tương ái, đoàn kết bà con dòng tộc.

       – Cần nghiên cứu  kỹ các văn bản của HĐHDVN, nhất là các văn bản về mừng thọ, khuyến học – khuyến tài, vì đây là khâu dễ mắc sai sót nhất ở cấp cơ sở. Trong quá trình làm hồ sơ, ban xét duyệt cần quán triệt cụ thể các tiêu chí tới các chi họ, đối tượng được hưởng mừng thọ, vinh danh, khen thưởng. 

       – Yêu cầu hội đồng xét duyệt các cấp phải xét duyệt đúng đối tượng, tiêu chí, công khai, minh bạch, dân chủ, nộp đúng thời gian quy định.

       – Khi làm lễ mừng thọ, khuyến học – khuyến tài, HĐHD các cấp cần lấy đầy đủ chữ ký của người được khen thưởng và hoàn thiện văn bản để gửi về Văn phòng HĐHDVN. Đây là chứng từ bắt buộc để quyết toán đối với bộ phận tài chính của nhà tài trợ

       – HĐHD các cấp, tổ chức của các chi họ, liên chi họ không được huy động tiền thưởng của bà con dưới bất kỳ hình thức nào.

 Nơi nhận                                                     TM. HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM

– Chủ tịch, các PCT   (báo cáo)                                                     KT.CHỦ TỊCH

– Các HĐHD các tỉnh, thành phố, nước ngoài                           PCT – THƯỜNG TRỰC

– Lưu VT                                                                                       (Đã ký)

                                                                                           Dương Thế Minh

 

 

 

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Khá - Phó Tổng Thư ký; Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com