Công văn về việc phát mẫu Tộc phục

  

HỘI ĐỒNG

HỌ DƯƠNG VIỆT NAM

Số:   /CV-HĐHDVN

“v/v Phát mẫu Tộc phục”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

­­­­­­ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                  Bắc Ninh, ngày 05 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Chủ tịch Hội đồng Họ Dương các tỉnh, thành phố

          Thường trực Hội đồng họ Dương Việt Nam đã chuyển mẫu Tộc phục tới Họ Dương các tỉnh thành phố. Và đề nghị Hội đồng họ Dương các cấp 1 số nội dung về việc thực hiện sau:

          1. Tộc phục may tổng số trên 6000 chiếc làm mẫu để phục vụ lâu dài của Hội đồng họ Dương Việt Nam và trước mắt phục vụ cho Lễ hội mùa xuân 2018 tại thành phố Cần Thơ. Vậy đề nghị ưu tiên cho bà con có điều kiện đi dự Lễ hội. Các đơn vị có số bà con đi dự đông hơn 100 người thì tự may theo mẫu.

          2. Tộc phục sử dụng vào các buổi trong Lễ hội.

          – Đại Lễ Cầu an – Cầu siêu cho toàn Dòng tộc : Từ 18h00, ngày 23/02/2018 (tức ngày 08 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

          – Lễ Chính hội: Ngày 25/02/2018 (tức ngày 10 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

          3. Vì không có số đo mà may theo Size cho nên không thể vừa như ý bà con. Vậy đề nghị có thể điều chỉnh dài, rộng cho vừa với từng người, nhưng cơ bản không làm thay đổi mẫu đã may.

          4. Sau Lễ hội, đề nghị bà con sử dụng vào các buổi Lễ trọng của Hội đồng họ Dương các cấp (có quy định sau).

 

Nơi nhận:

– Như “Kính gửi” (t/h);

– CT, các PCT HĐHDVN;

– Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

(Đã ký)

 

 

Dương Thế Minh

 

                           

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Khá - Phó Tổng Thư ký; Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com