Công văn V/v xây dựng bộ sách "Lịch sử Họ Dương Việt Nam"

                 HỘI ĐỒNG                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HỌ DƯƠNG VIỆT NAM                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số: 05/CV-HĐHDVN                                                      Bắc Ninh, ngày 06 tháng 8 năm 2015

 

 

Kính gửi:    – Các ông, bà Hội đồng Họ Dương Việt Nam

                             – Hội đồng Họ Dương các khu vực, tỉnh, thành phố

          

     Thực hiện Nghị quyết của HĐHDVN về việc xây dựng bộ sách “Lịch sử Họ Dương Việt Nam”, Thường trực HĐHDVN kính gửi các ông, bà HĐHDVN và Chủ tịch HĐHD các khu vực, tỉnh, thành phố bản dự thảo Kế hoạch sưu tầm, biên soạn bộ sách “Lịch sử Họ Dương Việt Nam” để xin ý kiến.

 

     Đây là việc lớn, có ý nghĩa quan trọng của Dòng Tộc. Trân trọng đề nghị các ông, bà nghiên cứu và cho ý kiến trực tiếp vào văn bản kèm theo, gửi lại Văn phòng HĐHDVN trước ngày 14/08/2015 để tổng hợp, phát hành.

 

      Địa chỉ liên hệ:

 

      Số 22, Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

 

      Điện thoại: 0241.3.856.312

 

      Email: hoduongvn@gmail.com

 

 

     Nơi nhận:                                                                               T/M. HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM

    – Như kính gửi;                                                                                                        PHÓ CHỦ TỊCH

    – Các cụ lão thành HDVN;                                                                                     TỔNG THƯ KÝ

    – Ông Dương Trung Quốc – Tổng thư ký                                                                    

       Hội khoa học lịch sử Việt Nam;                                                                                       (Đã ký)

     – Lưu: VT.                                                                                                                  

                                                                                                                                         Dương Thế Lịch                                                                                                                                             

 

 

 

                                                                            

 
Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Khá - Phó Tổng Thư ký; Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com