HĐHDVN ban hành Kế hoạch kiểm tra

HỘI ĐỒNG

HỌ DƯƠNG VIỆT NAM

BAN KIỂM TRA

Số: 11/KH-HĐHDVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 09 năm 2015

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA

 

 

Căn cứ Điều lệ Họ Dương Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-HĐHDVN ngày 31/08/2015 của Chủ tịch HĐHDVN về việc thành lập Đoàn kiểm tra;

Căn cứ phản ảnh của một số tập thể, cá nhân về công tác tổ chức và sử dụng các loại quỹ. Đáng chú ý việc tổ chức mừng thọ và khen thưởng học sinh giỏi từ Quỹ của HĐHDVN do ông Dương Công Minh tài trợ có một số nội dung và một số địa phương chưa đúng quy định,

Ban kiểm tra Hội đồng Họ Dương Việt Nam xây dựng kế hoạch kiểm tra như sau:

         

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

 – Nhằm tăng cường công tác lãnh đạo điều hành của HĐHDVN trong việc thực hiện Điều lệ Họ Dương Việt Nam.

– Thông qua công tác kiểm tra nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm, điều chỉnh hoạt động của HĐHD các cấp vì mục đích phát triển Dòng tộc.

 2. Yêu cầu

– Kiểm tra phải bảo đảm tính chính xác, khách quan.

– Mỗi cấp HĐHD cần cử người theo dõi, rà soát các số liệu cụ thể để xây dựng báo cáo kịp thời theo đúng thời gian của Kế hoạch này.

         

II. Nội dung

1. Tiến hành kiểm tra việc thực hiện mừng thọ các cụ người Họ Dương cao tuổi và khen thưởng học sinh giỏi ở HĐHD các cấp.

2. Kiểm tra, đối chiếu các số liệu:

– Mừng thọ: Tổng số cụ được mừng thọ; số tiền mừng thọ HĐHDVN đã chuyển; số cụ đã nhận; số cụ chưa nhận; lý do?

– Khen thưởng: Tổng số người được nhận khen thưởng; số tiền khen thưởng HĐHDVN đã chuyển; số người đã nhận, số người chưa nhận; lý do?

3. Một số ý kiến phản ảnh “có dấu hiệu tự bớt lại một phần số tiền khen thưởng học sinh giỏi ở một số địa phương”. Vậy ý kiến phản ảnh đó có đúng không?

4. Phạm vi kiểm tra: Số liệu mừng thọ, khen thưởng năm 2013 và năm 2014.

5. Về công tác tổ chức và việc thu chi các quỹ khác thì HĐHD các cấp tự kiểm tra để rút kinh nghiệm, nếu có vấn đề cần xin ý kiến thì báo về Thường trực HĐHDVN.

         

III. Tổ chức thực hiện

1. Phương pháp

Nội dung của kế hoạch này cần phổ biến để HĐHD các cấp nắm được và tổ chức thực hiện.

– Đề nghị HĐHD các cấp tiến hành tự kiểm tra và báo cáo kết quả các nội dung trên về HĐHDVN.

– Đoàn sẽ tổ chức kiểm tra ở một số đơn vị. (có thông báo sau)

 2. Thời gian

– HĐHD các cấp tự tổ chức kiểm tra trong tháng 9 năm 2015 và gửi báo cáo kết quả kiểm tra về Thường trực HĐHDVN trước ngày 30/09/2015.

– Ban kiểm tra cùng Văn phòng HĐHDVN hoàn thành báo cáo và ra thông báo trước ngày 10/10/2015.

 

          Mọi thông tin liên hệ về Văn phòng HĐHDVN theo địa chỉ:

          Số 22 Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

          SĐT: 0241.3856.312

          Email: hoduongvn@gmail.com.

 

 

Nơi nhận:

– Chủ tịch; PCT; UVTT; UV HĐHDVN;

– HĐHD các tỉnh, TP, khu vực;

– Các ban của HĐHDVN;

– Lưu: VT.

PHÓ CHỦ TỊCH

TỔNG THƯ KÝ

 

 

Dương Thế Lịch

(Đã ký)

 
 

 

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Khá - Phó Tổng Thư ký; Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com