Hội nghị chuẩn bị Lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2017

Hội nghị chuẩn bị Lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2017

Hàng năm Họ Dương Việt Nam đều tổ chức Lễ hội mùa xuân. Lễ hội mùa xuân năm 2017 đã được khởi động. Ngày 30/07/2016, Chủ tịch HĐHDVN – Dương Đình Chiến dẫn đầu đoàn HĐHDVN từ Bắc Ninh vào Đà Nẵng làm việc với HĐHD miền Trung – Tây Nguyên về chương trình Lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2017.    Hội nghị đã xác định ngày tổ chức Lễ hội là từ 10/2/2017-12/2/2017. Trưởng ban tổ chức Lễ hội là ông Dương Đình Chiến cùng với các tiểu ban là: Văn kiện nội dung, lễ tân, khánh tiết nghi lễ, thông tin – tuyên…