QUYẾT ĐỊNH  V/v chuẩn y nhân sự Văn phòng Hội đồng Họ Dương Việt Nam  khu vực miền Trung - Tây Nguyên

QUYẾT ĐỊNH V/v chuẩn y nhân sự Văn phòng Hội đồng Họ Dương Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên

HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM Số: 126/QĐ-HĐHDVN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ­­­­­­ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 26 tháng 10 năm 2015   QUYẾT ĐỊNH V/v chuẩn y nhân sự Văn phòng Hội đồng Họ Dương Việt Nam khu vực miền…
BÁO CÁO SƠ KẾT QUÝ III, CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG QUÝ IV/2015

BÁO CÁO SƠ KẾT QUÝ III, CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG QUÝ IV/2015

                           HỘI ĐỒNG                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        HỌ DƯƠNG VIỆT NAM                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc             Số: 06/BC-HĐHDVN    …
THÔNG BÁO V/v tổ chức Đại hội Thanh niên, Học sinh – Sinh viên Họ Dương và Hội nghị Họ Dương miền Nam

THÔNG BÁO V/v tổ chức Đại hội Thanh niên, Học sinh – Sinh viên Họ Dương và Hội nghị Họ Dương miền Nam

     HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG MIỀN NAM Số: 12/TB-HĐHDMN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                      …
Báo cáo kết quả hoạt động tháng 10 và chương trình hoạt động đến hết năm 2015

Báo cáo kết quả hoạt động tháng 10 và chương trình hoạt động đến hết năm 2015

                     HỘI ĐỒNG          HỌ DƯƠNG VIỆT NAM              Số: 07/BC-HĐHDVN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        …
Báo cáo kết quả năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng Họ Dương miền Nam

Báo cáo kết quả năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng Họ Dương miền Nam

                 HỘI ĐỒNG    HỌ DƯƠNG MIỀN NAM          Số: …/BC-HĐHDMN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                 TP Hồ Chí Minh,…