Thông báo V/v Tổ chức cuộc thi thiết kế mẫu Lễ phục và Logo Họ Dương Việt Nam

Thông báo V/v Tổ chức cuộc thi thiết kế mẫu Lễ phục và Logo Họ Dương Việt Nam

Đây là một sự kiện rất quan trọng Hội đồng HDVN rất mong nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của tất cả tổ chức và cá nhân để cuộc thi thiết kế mẫu Lễ phục và Logo Họ Dương Việt Nam đạt kết quả tốt.
Thông báo giá chính thức các hạng mục đồ thờ Lăng miếu Bình vương Dương Tam Kha

Thông báo giá chính thức các hạng mục đồ thờ Lăng miếu Bình vương Dương Tam Kha

Văn phòng Hội đồng Họ Dương Việt Nam ra thông báo giá chính thức các hạng mục đồ thờ cho công trình Lăng mộ và Đền thờ Cao tổ Bình vương Dương Tam Kha tại Thanh Hóa (tiếp theo thông báo số 23/TB-HĐHDVN ngày 13 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng Họ Dương Việt Nam) để bà con tiếp tục đăng ký công đức
Thông báo V/v Công đức cho công trình Lăng mộ và Đền thờ Bình vương Dương Tam Kha tại Thanh Hóa

Thông báo V/v Công đức cho công trình Lăng mộ và Đền thờ Bình vương Dương Tam Kha tại Thanh Hóa

      HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM Số: 23/TB-HĐHDVN “V/v Công đức cho công trình Lăng mộ và Đền thờ Bình vương Dương Tam Kha tại Thanh Hóa” CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Bắc…
Thông báo V/v hướng dẫn khen thưởng khuyến học- khuyến tài năm 2016

Thông báo V/v hướng dẫn khen thưởng khuyến học- khuyến tài năm 2016

  HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM Số: 24/TB-HĐHDVN “V/v hướng dẫn khen thưởng khuyến học- khuyến tài năm 2016” CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Bắc Ninh, ngày 15  tháng 07 năm 2016    
Thông báo về việc bổ sung mừng thọ năm 2017

Thông báo về việc bổ sung mừng thọ năm 2017

HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM Số: 20/TB-HĐHDVN “V/v bổ sung mừng thọ năm 2017” CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Bắc Ninh, ngày 20  tháng 06 năm 2016     Kính gửi:  Hội đồng Họ…
Báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2016

Báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2016

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM Số: 04/BC-VPHĐHDVN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Bắc Ninh, ngày 08 tháng 7 năm 2016     BÁO CÁO SƠ…