Thông báo về việc bổ sung mừng thọ năm 2017

Thông báo về việc bổ sung mừng thọ năm 2017

HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM Số: 20/TB-HĐHDVN “V/v bổ sung mừng thọ năm 2017” CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Bắc Ninh, ngày 20  tháng 06 năm 2016     Kính gửi:  Hội đồng Họ…
Báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2016

Báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2016

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM Số: 04/BC-VPHĐHDVN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Bắc Ninh, ngày 08 tháng 7 năm 2016     BÁO CÁO SƠ…