THÔNG BÁO V/v tổ chức Đại hội Thanh niên, Học sinh – Sinh viên Họ Dương và Hội nghị Họ Dương miền Nam

THÔNG BÁO V/v tổ chức Đại hội Thanh niên, Học sinh – Sinh viên Họ Dương và Hội nghị Họ Dương miền Nam

     HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG MIỀN NAM Số: 12/TB-HĐHDMN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                      …
Báo cáo kết quả hoạt động tháng 10 và chương trình hoạt động đến hết năm 2015

Báo cáo kết quả hoạt động tháng 10 và chương trình hoạt động đến hết năm 2015

                     HỘI ĐỒNG          HỌ DƯƠNG VIỆT NAM              Số: 07/BC-HĐHDVN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        …
Báo cáo kết quả năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng Họ Dương miền Nam

Báo cáo kết quả năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng Họ Dương miền Nam

                 HỘI ĐỒNG    HỌ DƯƠNG MIỀN NAM          Số: …/BC-HĐHDMN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                 TP Hồ Chí Minh,…
Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra HĐHD

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra HĐHD

Căn cứ Điều lệ Họ Dương Việt Nam thông qua ngày 09/05/2013 của HĐHDVN;
Báo cáo Tổng kết Lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2016

Báo cáo Tổng kết Lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2016

            HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM      Số: 02/BC-HĐHDVN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                               Bắc Ninh, ngày 03 tháng 03 năm 2015 …