Thông báo V/v Công đức cho công trình Lăng mộ và Đền thờ Bình vương Dương Tam Kha tại Thanh Hóa

Thông báo V/v Công đức cho công trình Lăng mộ và Đền thờ Bình vương Dương Tam Kha tại Thanh Hóa

      HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM Số: 23/TB-HĐHDVN “V/v Công đức cho công trình Lăng mộ và Đền thờ Bình vương Dương Tam Kha tại Thanh Hóa” CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Bắc…
Thông báo V/v hướng dẫn khen thưởng khuyến học- khuyến tài năm 2016

Thông báo V/v hướng dẫn khen thưởng khuyến học- khuyến tài năm 2016

  HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM Số: 24/TB-HĐHDVN “V/v hướng dẫn khen thưởng khuyến học- khuyến tài năm 2016” CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Bắc Ninh, ngày 15  tháng 07 năm 2016    
Thông báo về việc bổ sung mừng thọ năm 2017

Thông báo về việc bổ sung mừng thọ năm 2017

HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM Số: 20/TB-HĐHDVN “V/v bổ sung mừng thọ năm 2017” CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Bắc Ninh, ngày 20  tháng 06 năm 2016     Kính gửi:  Hội đồng Họ…
Báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2016

Báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2016

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM Số: 04/BC-VPHĐHDVN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Bắc Ninh, ngày 08 tháng 7 năm 2016     BÁO CÁO SƠ…