Kế hoạch tổ chức Lễ khánh thành Lăng Miếu Bình Vương Dương Tam Kha

Kế hoạch tổ chức Lễ khánh thành Lăng Miếu Bình Vương Dương Tam Kha

Cao cao Tổ Bình Vương Dương Tam Kha là người đã đi vào lịch sử của Dân tộc. Đền thờ của cụ đã được Nhà nước cấp bằng xếp hạng Di tích Lịch sử cấp Tỉnh. Xây dựng Lăng Miếu Bình Vương Dương Tam Kha là nguyện vọng của Họ Dương cả nước và xã hội, việc tổ chức Lễ khánh thành cần được tổ chức trang trọng. Nghi thức mang đậm nét văn hóa thiêng liêng của Dòng tộc trên cơ sở vận dụng phong tục tập quán chung.
Công văn V/v xây dựng bộ sách "Lịch sử Họ Dương Việt Nam"

Công văn V/v xây dựng bộ sách "Lịch sử Họ Dương Việt Nam"

                 HỘI ĐỒNG                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  HỌ DƯƠNG VIỆT NAM                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       Số: 05/CV-HĐHDVN      …
Báo cáo hoạt động Văn phòng HĐHD các khu vực, tỉnh, thành phố

Báo cáo hoạt động Văn phòng HĐHD các khu vực, tỉnh, thành phố

                 HỘI ĐỒNG                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  HỌ DƯƠNG VIỆT NAM                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       Số: 04/CV-HĐHDVN                                …
BÁO CÁO kết quả mừng thọ, khuyến học - khuyến tài năm 2014

BÁO CÁO kết quả mừng thọ, khuyến học - khuyến tài năm 2014

Tổng số tiền thưởng đợt 1: 7.141.000.000 đ (Bảy tỷ một trăm bốn mươi mốt triệu đồng chẵn). Tổng số tiền thưởng đợt 2: 681.500.000 đ (Sáu trăm tám mươi mốt triệu năm trăm ngàn đồng). Tổng cộng số tiền thưởng năm 2014: 7.822.500.000 (Bảy tỷ tám trăm hai mươi hai triệu năm trăm ngàn đồng).
CÔNG VĂN V/v hướng dẫn thành lập Hội TN HSSV Họ Dương khu vực tỉnh, TP

CÔNG VĂN V/v hướng dẫn thành lập Hội TN HSSV Họ Dương khu vực tỉnh, TP

                   HỘI ĐỒNG                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    HỌ DƯƠNG VIỆT NAM                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc         Số: 06/CV-HĐHDVN…
Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng bộ sách “Lịch sử Họ Dương Việt Nam”

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng bộ sách “Lịch sử Họ Dương Việt Nam”

HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM   Số: 109/QĐ-HĐHDVN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ­­­­­­Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 03 tháng 09 năm 2015   QUYẾT ĐỊNH