Công văn về việc chuẩn bị Lễ hội mùa Xuân Họ Dương Việt Nam năm  2016

Công văn về việc chuẩn bị Lễ hội mùa Xuân Họ Dương Việt Nam năm 2016

                HỘI ĐỒNG   HỌ DƯƠNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       Số: 01/CV-HĐHDVN
Nghị quyết Hội nghị tổng kết năm 2015, triển khai hoạt động năm 2016 của Hội đồng Họ Dương Việt Nam

Nghị quyết Hội nghị tổng kết năm 2015, triển khai hoạt động năm 2016 của Hội đồng Họ Dương Việt Nam

  HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM      Số: 01/NQ-HĐHDVN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Bắc Ninh, ngày 20 tháng 02 năm 2016     NGHỊ QUYẾT  …
Kế hoạch tổ chức thiết kế mẫu Lễ phục và Logo Họ Dương Việt Nam

Kế hoạch tổ chức thiết kế mẫu Lễ phục và Logo Họ Dương Việt Nam

  HỘI ĐỒNG   HỌ DƯƠNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  08/KH-HĐHDVN                                                                    …
Kế hoạch thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp - Doanh nhân Họ Dương Việt Nam

Kế hoạch thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp - Doanh nhân Họ Dương Việt Nam

  HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM           CÂU LẠC BỘ DN - DN             Số: 02/KH-CLBDNDN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                               Bắc Ninh, ngày 07…
Báo cáo kết quả khen thưởng khuyến học - khuyến tài, mừng thọ năm 2015, kế hoạch 2016

Báo cáo kết quả khen thưởng khuyến học - khuyến tài, mừng thọ năm 2015, kế hoạch 2016

  HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM   BAN KH-KT   Số:  09/BC-HĐHDVN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                         Bắc Ninh, ngày 06 tháng 05 năm 2016     BÁO CÁO  …