Kế hoạch tổ chức thiết kế mẫu Lễ phục và Logo Họ Dương Việt Nam

Kế hoạch tổ chức thiết kế mẫu Lễ phục và Logo Họ Dương Việt Nam

  HỘI ĐỒNG   HỌ DƯƠNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  08/KH-HĐHDVN                                                                    …
Kế hoạch thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp - Doanh nhân Họ Dương Việt Nam

Kế hoạch thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp - Doanh nhân Họ Dương Việt Nam

  HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM           CÂU LẠC BỘ DN - DN             Số: 02/KH-CLBDNDN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                               Bắc Ninh, ngày 07…
Báo cáo kết quả khen thưởng khuyến học - khuyến tài, mừng thọ năm 2015, kế hoạch 2016

Báo cáo kết quả khen thưởng khuyến học - khuyến tài, mừng thọ năm 2015, kế hoạch 2016

  HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM   BAN KH-KT   Số:  09/BC-HĐHDVN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                         Bắc Ninh, ngày 06 tháng 05 năm 2016     BÁO CÁO  …
Kế hoạch đổi mới hoạt động Thông tin - Tuyên truyền

Kế hoạch đổi mới hoạt động Thông tin - Tuyên truyền

                 HỘI ĐỒNG   HỌ DƯƠNG VIỆT NAM     Số: 07/KH-HĐHDVN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Bắc Ninh, ngày 07 tháng 05 năm…
Kế hoạch tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi Họ Dương 2016”

Kế hoạch tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi Họ Dương 2016”

  HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM TỔNG HỘI THANH NIÊN HỌC SINH-SINH VIÊN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       Bắc Ninh, ngày 13 tháng 04 năm 2016   KẾ HOẠCH   Tổ chức chương trình “ Tiếp sức mùa thi Họ Dương 2016”…
Báo cáo sơ kết quý I, triển khai hoạt động quý II năm 2016 của Hội đồng Họ Dương Việt Nam

Báo cáo sơ kết quý I, triển khai hoạt động quý II năm 2016 của Hội đồng Họ Dương Việt Nam

            HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM      Số: 03/BC-HĐHDVN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Bắc Ninh, ngày 23 tháng 3 năm 2015     BÁO CÁO SƠ KẾT QUÝ I,…