Trang thơ Họ Dương: Làng Đông Đằng

Trang thơ Họ Dương: Làng Đông Đằng

Bài thơ "Làng Đông Đằng" là của ông Dương Công Hán, chủ tịch danh dự Hội đồng Họ Dương Lạng Sơn. Ông là một trong những thành viên đầu tiên của ban liên lạc Họ Dương Việt Nam (1992) và hoạt động tích cực trong việc kết nối bà con Họ Dương Lạng Sơn.