Phóng sự Lịch sử: Họ Dương Việt Nam đi lên cùng đất nước

HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM

BAN THÔNG TIN -  TUYÊN TRUYÊN

Số: 01/TB-TT-TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 02 năm 2017

 

THÔNG BÁO

 

          Ban Thông tin - Tuyên truyền - Hội đồng Họ Dương Việt Nam thông báo và kính mời toàn thể bà con Họ Dương trên toàn quốc và nước ngoài xem và nghiên cứu phim phóng sự tài liệu “ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM ĐI LÊN CÙNG ĐẤT NƯỚC”.

          Phim được đăng tải trên mục “ TIN MỚI NHẤT” của Website Họ Dương Việt Nam.

          Đề nghị Hội đồng Họ Dương các cấp thông báo cho mọi người biết để truy cập xem phim.

          Những bà con xem phim xong, thông báo kịp thời cho các bà con khác cùng truy cập để xem phim. Đề nghị những cá nhân có khả năng truy cập trang website, có trách nhiệm chủ động mở phim và mời các cụ, các ông các bà trong họ, trong gia đình cùng xem.

          Phim là tài liệu phổ biến rộng khắp trong Dòng Họ, nên Hội đồng Họ Dương các cấp và các cá nhân có thể lưu trữ làm tài liệu.

                                                                        

T.M BAN THÔNG TIN - TUYÊN TRUYỀN

 TRƯỞNG BAN

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Dương Sơn Thạc

 

 

 

 

Bài viết liên quan