Quyết định bổ nhiệm các chức danh HĐHDVN và Văn phòng HĐHDVN

HỘI ĐỒNG

HỌ DƯƠNG VIỆT NAM

Số: 113/QĐ-HĐHDVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

­­­­­­ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 09 năm 2015

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm các chức danh HĐHDVN và Văn phòng HĐHDVN

HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM

 

          Căn cứ Điều lệ Họ Dương Việt Nam;

          Căn cứ yêu cầu hoạt động của Hội Đồng Họ Dương Việt Nam;

         Căn cứ kết quả lấy ý kiến các ông, bà HĐHDVN và Chủ tịch HĐHD các tỉnh, thành phố, khu vực theo Công văn số 07/CV-HĐHDVN ngày 03 tháng 09 năm 2015;

          Xét điều kiện năng lực cá nhân;

          Theo đề nghị của Văn phòng Hội Đồng Họ Dương Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

            Điều 1. Bổ nhiệm các ông, bà vào chức danh của HĐHDVN và Văn phòng HĐHDVN:

(có danh sách kèm theo)

          Điều 2. Các ông, bà có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thực hiện theo Điều lệ Họ Dương Việt Nam để điều hành các lĩnh vực theo phân công và được hưởng quyền lợi theo quy định của HĐHDVN.

          Điều 3. HĐHDVN, Văn phòng HĐHDVN và các ông, bà có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

          Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

         

 

 

Nơi nhận:                                           

– Như điều 3;

– Chủ tịch HĐHDVN;

– Các PCT, UVTT; UV HĐHDVN;

– HĐHD các tỉnh/thành phố, khu vực;

– Lưu: VT.                                        

 

TM. HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Dương Đình Chiến

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁC CHỨC DANH ĐƯỢC BỔ NHIỆM VÀO HĐHDVN VÀ VĂN PHÒNG HĐHDVN

(Kèm theo Quyết định số 113/QĐ-HĐHD ngày 18 tháng 09 năm 2015)

 

 

STT

Họ và tên

Chức danh đang đảm nhiệm

Chức danh bổ nhiệm theo Điều 1

1

Ông Dương Thế Lịch

Phó Chủ tịch

Trưởng Ban kiểm tra, kiêm hoạt động kết nối Dòng tộc.

2

Ông Dương Thanh Biểu

 

Phó Chủ tịch Thường trực – Tổng thư ký, kiêm Chánh Văn phòng HĐHDVN

3

Ông Dương Công Ứng

 

Ủy viên thường trực HĐHDVN, Phó Chánh Văn phòng HĐHDVN

4

Bà Dương Tử Quỳnh

Ủy viên thường trực, Tổng hội trưởng Tổng hội TN HSSV HDVN

Phó Chánh văn phòng HĐHDVN

5

Ông Dương Xuân Thoa

Uỷ viên HĐHDVN

Ủy viên thường trực HĐHDVN

 

 

 

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Khá - Phó Tổng Thư ký; Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com