Quyết định Thành lập và ban hành quy chế quản lý, sử dụng “Quỹ hỗ trợ phát triển tài năng trẻ Họ Dương Việt Nam”.

       Ngày 15 tháng 1 năm 2018, Hội đồng Họ Dương Việt Nam đã Quyết định Thành lập và ban hành quy chế quản lý, sử dụng  “Quỹ hỗ trợ phát triển tài năng trẻ Họ Dương Việt Nam”.  

Bài viết liên quan