QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Đội nhạc lễ số 2 Hội Đồng Họ Dương Việt Nam HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM

  HỘI ĐỒNG

 HỌ DƯƠNG VIỆT NAM

Số: 116/QĐ-HĐHDVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

­­­­­­ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 09 năm 2015

 

 

          Căn cứ Điều lệ Họ Dương Việt Nam;

 

          Xét đề nghị của Văn phòng Hội đồng Họ Dương Việt Nam và Hội đồng Họ Dương Hà Nội,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Thành lập Đội nhạc lễ số 2 Hội Đồng Họ Dương Việt Nam:

 

                                           (có danh sách kèm theo)

 

          Điều 2. Đội nhạc lễ số 2 HĐHDVN chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của HĐHD Hà Nội. HĐHD Hà Nội có trách nhiệm xây dựng quy chế về tổ chức hoạt động của Đội nhạc lễ số 2 theo đúng Điều lệ Họ Dương Việt Nam.

 

         Điều 3. Văn phòng HĐHDVN và HĐHD Hà Nội, Đội nhạc lễ số 2 HĐHDVN chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

          Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:                               

– Như Điều 3;

– Lưu: VT.                                        

 

TM. HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Dương Đình Chiến

 

 

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Khá - Phó Tổng Thư ký; Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com