ĐIỀU LỆ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM

ĐIỀU LỆ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM

                    ĐIỀU LỆ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM Được Đại hội đại biểu Họ Dương Việt Nam lần thứ VII (Nhiệm kỳ 2018 - 2023) thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2018                   NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM           Trong tiến trình lịch sử của dân tộc, Họ Dương Việt Nam luôn đồng hành cùng trăm họ…