Thành lập Tổng hội Thanh niên, Học sinh, Sinh viên Họ Dương Việt Nam

  HỘI ĐỒNG

HỌ DƯƠNG VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: … /HĐHDVN-VP

“V/v hướng dẫn thành lập Hội TN HSSV Họ Dương khu vực, tỉnh, TP”

Bắc Ninh, ngày tháng  07  năm 2015

 

 

Kính gửi:   Hội đồng Họ Dương các khu vực, tỉnh, Thành phố

 

     Căn cứ Nghị quyết số …/NQ-HĐHDVN ngày …/…/2014 của Hội đồng Họ Dương Việt Nam (HĐHDVN) về việc thành lập Tổng hội Thanh niên, Học sinh, Sinh viên Họ Dương Việt Nam (Viết tắt: TN HSSV HDVN); 

 

     Căn cứ Quyết định số …/QĐ-HĐHDVN ngày … của HĐHDVN về việc thành lập Tổng hội TN HSSV HDVN tại Lễ hội mùa Xuân Họ Dương Việt Nam 2015;

 

      Căn cứ Quy chế hoạt động của Tổng hội TN HSSV HDVN;

 

     Nhằm tập hợp lực lượng Thanh niên, Học sinh, Sinh viên Họ Dương Việt Nam thành một tổ chức mang tính xã hội, tính quần chúng và tính liên hiệp, đại diện cho quyền lợi và nhu cầu của các tầng lớp TN, HS, SV HDVN, giúp TN, HS, SV Họ Dương có cơ hội phấn đấu, vươn lên trong học tập, công việc và cuộc sống.

 

     HĐHDVN yêu cầu Hội đồng Họ Dương các khu vực, tỉnh, TP tổ chức triển khai thành lập Hội TN HSSV Họ Dương tại các khu vực, tỉnh, TP, cụ thể như sau:

 

     1. Chủ trương của HĐHDVN

 

     a) Việc thành lập các Hội TN HSSV Họ Dương cần bám sát các quy định và hướng dẫn của HĐHDVN, Điều lệ Họ Dương Việt Nam, Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổng Hội TN HSSV HDVN. 

 

     b) Năm 2015, phấn đấu thành lập Hội TN HSSV Họ Dương tại những địa bàn trọng điểm sau đây:

 

     – Hà Nội

 

     – Thái Nguyên

 

     – Đà Nẵng

 

     – Thành phố Hồ Chí Minh

 

     – Cần Thơ

 

     c) Các tỉnh còn lại căn cứ vào tình hình thực tế số lượng các trường Đại học, Cao đẳng, số lượng hội viên tại mỗi khu vực, tỉnh, TP để xem xét thành lập. Khi đủ điều kiện HĐHD khu vực, tỉnh, TP tiến hành tổ chức thành lập và báo cáo về Hội đồng Họ Dương Việt Nam và Tổng hội TN HSSV HDVN.

 

     2. Các bước tiến hành Thành lập Hội TN HSSV HDVN

 

     a) HĐHD khu vực, tỉnh, thành phố tiến hành khảo sát số lượng hội viên, tình hình thực tế tại địa phương. Dự kiến nhân sự Ban chấp hành lâm thời Hội TN HSSV và xin ý kiến HĐHD cấp mình.

 

     b) Chủ tịch HĐHD khu vực, tỉnh, TP ra Quyết định thành lập Ban chấp hành Hội TN HSSV Họ Dương lâm thời và gửi báo cáo về Thường trực HĐHDVN qua Tổng hội TN HSSV HDVN.

 

     c) Ban chấp hành Hội TN HSSV Họ Dương khu vực, tỉnh, TP lâm thời có trách nhiệm tuyên truyền, vận động, kết nối các hội viên cùng tham gia, chuẩn bị các điều kiện để thành lập, có trách nhiệm báo cáo và thống nhất các nội dung với HĐHD các khu vực, tỉnh, TP và Tổng hội TN HSSV HDVN.

 

      d) Tổ chức Lễ thành lập Hội TN HSSV Họ Dương khu vực, tỉnh/TP

 

     Đây là nhiệm vụ trọng tâm của HĐHDVN trong năm 2015, đề nghị HĐHD các khu vực, tỉnh, TP  trong địa bàn trọng điểm tổ chức thực hiện từ ngày nhận được công văn đến hết ngày 20/9/2015.

 

     Trong quá trình chỉ đạo thực hiện các hoạt động, nếu có những vấn đề khó khăn cần giải quyết, phản ánh về Văn phòng HĐHDVN theo email: hoduongvn@gmail.com hoặc số điện thoại: 0241.3856.312 để được hướng dẫn./.

 

    Nơi nhận:                                                                               T/M. HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM

    – Như trên;                                                                                                          PHÓ CHỦ TỊCH      

    – Lưu: VT.                                                                                                             TỔNG THƯ KÝ

 

 

 

                                                                                                                                        Dương Thế Lịch                                                                                                                                             

 

 

 

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Khá - Phó Tổng Thư ký; Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com