Thông báo về việc đăng ký, đặt phòng lưu trú tham gia Lễ hội mùa xuân họ Dương Việt Nam năm 2018 tại Cần Thơ

Danh sách cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Cần Thơ:

http://hoduongvietnam.com.vn/danh-sach-co-so-luu-tru-tren-dia-ban-thanh-pho-can-tho-p2338

Bài viết liên quan