Thông báo của Hội đồng Họ Dương Việt Nam về việc khuyến học – khuyến tài và mừng thọ năm 2018.

Ban biên tập xin đăng thông báo số 17; 18/TB – HĐHDVN ngày 26/7/2017 của Hội đồng Họ Dương Việt Nam về công tác khuyến học – khuyến tài và công tác mừng thọ năm 2018.  

         HỘI ĐỒNG                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỌ DƯƠNG VIỆT NAM                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 18/TB- HĐHDVN                                      Bắc Ninh, ngày 26 tháng 7 năm 2017

“V/v nhận và xét duyệt hồ sơ

    khuyến học – khuyến tài năm 2017”

Kính gửi:  Hội đồng Họ Dương các tỉnh, thành phố

          Tại Thông báo số 13 ngày 01 tháng 6 năm 2017 của Hội đồng Họ Dương Việt Nam về việc hướng dẫn khen thưởng khuyến học – khuyến tài năm 2017 và hạn nộp hồ sơ về Văn phòng HĐHDVN. Chậm nhất đến ngày 05/11/2017 (tính theo dấu bưu điện).

          Nhưng nhiều HĐHD tỉnh, thành phố có đề nghị “Muốn được tổ chức mừng thọ và vinh danh khen thưởng khuyến học – khuyến tài năm 2017 vào ngày Đại hội Họ Dương nhiệm kỳ (2017 – 2022)”.

          Vậy đơn vị nào đã hoàn thành hồ sơ khen thưởng khuyến học – khuyến tài 2017 đề nghị gửi về Văn phòng HĐHDVN càng sớm càng tốt để Hội đồng xét duyệt và làm thủ tục.

          * Địa chỉ liên hệ:

          – Văn phòng Hội đồng Họ Dương Việt Nam, số 22 Đường Lý Thái Tổ, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. ĐT: 02223.856.312 và Email: hoduongvn@gmail.com

          – Ông Dương Quốc Sỹ – ĐT: 0903291569./. 

  Nơi nhận:                                                  TM.HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM

– Chủ tịch HĐHDVN (để b/c);                                              KT.CHỦ TỊCH

– PCT, UVTT, UV HĐHDVN;                                            PHÓ CHỦ TỊCH

– HĐHD các tỉnh, thành phố;                                                       (Đã ký)

– Lưu VT.

                                                                                            Dương Quốc Sỹ

Ban Biên Tập

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Khá - Phó Tổng Thư ký; Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com