Thông báo và Quyết định của Hội đồng Họ Dương Việt Nam thành lập đoàn kiểm tra.

       Ban thông tin - tuyên truyền xin đăng Thông báo và Quyết định của Hội đồng Họ Dương Việt Nam thành lập đoàn kiểm tra về việc một số thành viên thuộc Hội đồng Họ Dương tỉnh Lâm Đồng vi phạm Điều lệ, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin của Họ Dương Việt Nam.

Ban biên tập

 

Bài viết liên quan