Thông báo V/v tổ chức Hội nghị CLB DN – DN Họ Dương Việt Nam (mở rộng) lần thứ I

 

   HỘI ĐỒNG 

HỌ DƯƠNG VIỆT NAM

   Số: 11/TB-HĐHDVN

“V/v tổ chức Hội nghị CLB DN – DN 

Họ Dương Việt Nam (mở rộng) lần thứ I”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2016

 

THÔNG BÁO

 

Thực hiện Nghị quyết Hội đồng Họ Dương Việt Nam 2016 và Nghị quyết Đại hội Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương Việt Nam lần thứ I nhiệm kỳ (2016 – 2020).

 

Hội đồng Họ Dương Việt Nam tổ chức Hội nghị BCH Câu lạc bộ DN – DN Họ Dương Việt Nam (mở rộng) lần thứ I. Cụ thể:

 

1. Chương trình Hội nghị:

 

*Ngày 07/5/2016:

 

– Thông qua Kế hoạch hoạt động thông tin hai chiều Họ Dương Việt Nam;

 

– Thông qua Kế hoạch thiết kế lễ phục và logo Họ Dương Việt Nam;

 

– Báo cáo về hoạt động khuyến học – khuyến tài của Hội đồng Họ Dương Việt Nam;

 

– Thông qua một số nội dung khác của Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

 

*Ngày 08/5/2016:

 

– Báo cáo về tình hình hoạt động, mô hình tổ chức của CLB DN-DN Họ Dương Việt Nam;

 

– Trình bày Kế hoạch xây dựng các Trung tâm hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương Việt Nam;

 

– Công bố Quyết định thành lập các Trung tâm hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương Việt Nam;

 

– Ra mắt Cổng thông tin điện tử CLB DN-DN Họ Dương Việt Nam;

 

– Thông qua Nghị quyết của Hội nghị CLB DN-DN (mở rộng) lần thứ I.

 

2. Thời gian và địa điểm: ngày 07-08 tháng 5 năm 2016, tại Tuần Châu – Quảng Ninh.

 

3. Thành phần Hội nghị: Hội đồng Họ Dương Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng Họ Dương các khu vực, tỉnh, thành phố (Nếu Chủ tịch không đến được, 1 Phó chủ tịch đi thay); BCH CLB DN – DN Họ Dương Việt Nam; Chủ tịch, 1 Phó chủ tịch TT CLB DN – DN Họ Dương các tỉnh, thành phố; Chủ tịch các Hội TN, HS-SV Họ Dương khu vực, tỉnh và các Đại biểu dự Hội nghị theo Giấy mời.

 

 

Nơi nhận:

Như kính gửi;

– Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM

PHÓ CHỦ TỊCH TT – TTK

 

 

(đã ký)

 

 

Dương Thanh Biểu

 

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com