Báo cáo kết quả khen thưởng khuyến học – khuyến tài, mừng thọ năm 2015, kế hoạch 2016

 

HỘI ĐỒNG

HỌ DƯƠNG VIỆT NAM

 

BAN KH-KT

 

Số:  09/BC-HĐHDVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                      Bắc Ninh, ngày 06 tháng 05 năm 2016

 

 

BÁO CÁO

 

Kết quả khen thưởng khuyến học – khuyến tài, mừng thọ năm 2015, kế hoạch 2016

 

Căn cứ Điều lệ Họ Dương Việt Nam và chương trình hoạt động của Hội đồng Họ Dương Việt Nam. Xác định khuyến học – khuyến tài là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Dòng tộc;

 

Căn cứ Thông báo số 03/TB-HĐHDVN ngày 09/05/2013, số 14/TB-HĐHDVN ngày 09/09/2014, số 08/TB-HĐHDVN ngày 27/09/2015 của HĐHDVN v/v hướng dẫn thực hiện mừng thọ và khuyến học – khuyến tài;

 

Xin báo cáo kết quả vinh danh khen thưởng khuyến học – khuyến tài, mừng thọ năm 2015 và kế hoạch năm 2016 như sau:

 

A. Kết quả đạt được

 

1. Khuyến học

 

a. Đỗ Đại học: 1.881 học sinh ( 03 hs đạt từ 29 đến dưới 30 điểm thưởng 9 triệu/hs; 14 hs đạt từ 28 đến dưới 29 điềm thưởng 8 triệu/hs; 134 hs đạt từ 26 điểm trở lên thưởng 3 triệu/hs; 917 hs đạt từ 21 đến dưới 26 điểm thưởng 2 triệu/hs; 813 hs đạt từ 15 đến dưới 21 điểm thưởng 1 tr/hs)

 

Tổng cộng: 3.188.000.000 đồng

 

b. Thi học sinh giỏi: 193 giải

 

– Đạt giải cấp Quốc gia: 01 giải nhất; 05 giải Nhì; 05 giải Ba; 06 giải KK

 

– Đạt giải cấp tỉnh: 06 giải Nhất; 19 giải Nhì; 22 giải Ba; 17 giải KK  

 

– Đạt giải cấp huyện: 10 giải Nhất; 25 giải Nhì; 39 giải Ba; 38 giải KK

 

Tổng cộng: 464.000.000 đồng

 

c. Sinh viên giỏi: 587 sinh viên ( 183 SV Tốt nghiệp; 404 SV Đang học)

 

Tổng cộng: 1.723.000.000 đồng  

 

2. Khuyến tài:

 

a. Thi thể thao: 29 HC  (03 HCV quốc tế; 01 HCB quốc tế; 03 HCĐ quốc tế; 12 HCV quốc gia; 06 HCB quốc gia; 04 HCĐ quốc gia)

 

Tổng cộng: 189.000.000 đồng

 

b. 31 Tiến sĩ: 310.000.000 đồng

 

c. 06 Phó Giáo Sư: 30.000.000 đồng

 

d. 01 Thầy thuốc ưu tú: 5.000.000 đồng

 

 e. 03 Nhà Giáo ưu tú: 15.000.000 đồng

 

 f. 03 Nghệ sĩ ưu tú: 15.000.000 đồng

 

g. 01 Giải Liên minh các nhà văn Tiệp: 10.000.000 đồng

 

h. 12 du học sinh Nhật Bản: 12.000.000 đồng

 

*Xét thưởng bổ sung cho 01 trường hợp: 7.000.000 đồng

 

Tổng số tiền khen thưởng là: 5.968.000.000 đồng

 

3. Mừng thọ : 4.409 cụ ( Trong đó: 195 cụ 100 tuổi trở lên)

 

Tổng số tiền mừng thọ là: 2.302.000.000 đồng

 

Tổng cộng số tiền thưởng về khuyến học – khuyến tài, mừng thọ năm 2015 là: 8.270.000.000 đ (Tám tỷ hai trăm bảy mươi triệu đồng).

 

B. Đánh giá chung

 

1. Ưu điểm:

 

– HĐHD các cấp đa số đã thể hiện tinh thần trách nhiệm trước Dòng tộc, tiến hành tuyên truyền hướng dẫn và thu thập hồ sơ về mừng thọ, khen thưởng khuyến học – khuyến tài năm 2015.

 

– Việc xét duyệt hồ sơ nhiều cơ sở đã bám sát tiêu chí, thủ tục, quy trình chặt chẽ, nghiêm túc, dân chủ, khách quan, có biên bản đi kèm.

 

– Tổ chức mừng thọ các cụ cao tuổi, vinh danh khen thưởng khuyến học – khuyến tài nhiều địa phương đã gắn với tổ chức Lễ hội, tổng kết với nghi lễ trang trọng thể hiện tốt về đạo hiếu, tôn vinh việc học. Gắn với tri ân báo đáp tổ tiên thực sự đã tạo được tình cảm sâu sắc trong toàn Dòng tộc và xã hội.

 

– Thông qua việc tổ chức mừng thọ, vinh danh khen thưởng là nền tảng quan trọng thúc đẩy phong trào Họ Dương phát triển, đặc biệt là trong hoạt động kết nối Dòng tộc.

 

2. Hạn chế:

 

Việc nộp hồ sơ về văn phòng của một số đơn vị còn chậm, chưa tuân thủ đúng theo quy định gây khó khăn cho việc tổng hợp Hội đồng xét duyệt ( không đánh theo phông chữ quy định, thiếu bản mềm,…)

 

Một số địa phương vẫn chưa nắm rõ các tiêu chí khen thưởng đã đề ra, vẫn còn một số hồ sơ chưa đạt tiêu chuẩn khen thưởng, hồ sơ chưa đầy đủ (Hội đồng xét duyệt đã yêu cầu bổ sung).

 

– Một số địa phương chưa thành lập Ban Khuyến học – Khuyến tài.

 

– Việc tổ chức mừng thọ và vinh danh khen thưởng một số địa phương chưa làm tốt (còn hình thức, chưa biến việc khen thưởng trở thành ngày tôn vinh người cao tuổi và tôn vinh việc học, nhiều nơi chủ yếu là phát bằng và tiền thưởng đến nhà). Điều này hạn chế nhiều đến tác dụng động viên đối với phong trào khuyến học, tương thân – tương ái của HDVN.

 

– Hội đồng xét duyệt và bộ phận xử lý thông tin của văn phòng chưa thể hiện khoa học khi nhận hồ sơ và xét duyệt, đã ảnh hưởng đến việc phối hợp với các HĐHD tỉnh, thành phố.

 

– Một số địa phương trao thưởng tiền mừng thọ, vinh danh còn chưa chính xác theo đúng quy định của HĐHDVN, còn để một số thắc mắc, dư luận thiếu tích cực ảnh hưởng không nhỏ đến việc đại nghĩa của nhà tài trợ và phong trào của toàn thể bà con Họ Dương trong cả nước.

 

3. Đề xuất:

 

– Công tác thu nhận hồ sơ ở các địa phương cần sớm đi vào bài bản, tổ chức xét duyệt hồ sơ ngay từ cấp cơ sở.

 

– Tổ chức Ban khuyến học – khuyến tài các cấp cần quán triệt các tiêu chí, làm đúng theo hướng dẫn đã thông báo, nên chọn người có kinh nghiệm để phục vụ công tác này (nên chọn một số thành viên đã từng hoạt động trong ngành giáo dục)

 

– Hồ sơ gửi lên cần có danh sách đi kèm theo mẫu của HĐHD Việt Nam đã gửi trước (bản mềm danh sách gửi vào email hoduongvn@gmail.comđánh theo một phông chữ nhất định “Times New Roman). Nếu không làm tốt điều này, bộ phận tổng hợp của Văn phòng HĐHDVN phải đánh máy điều chỉnh vất vả, chậm thời gian quy định.

 

C. Phương hướng trong thời gian tới

 

– Hoàn thành việc trao thưởng đợt 2 năm 2015 trong tháng 6 năm 2016, đôn đốc các đơn vị có kế hoạch chuẩn bị làm hồ sơ năm 2016.

 

– Củng cố và thành lập Ban Khuyến học – Khuyến tài cấp cơ sở với quy định ông CT HĐHD tỉnh, thành phố là trưởng ban và những người có kinh nghiệm trong ngành giáo dục, thành thạo máy tính cùng tham gia.

 

– Xây dựng tiêu chí xét khen thưởng học sinh đỗ Đại học năm 2016.

 

– Hoàn thành bản dự thảo các quy chế khuyến học – khuyến tài của HĐHDVN để thông qua lấy ý kiến rộng rãi trong cả nước.

 

– Chuẩn bị điều kiện tổ chức thu nhận, xét duyệt hồ sơ mừng thọ, khuyến học – khuyến tài năm 2016 Họ Dương Việt Nam.

 

– Tổ chức mừng thọ, vinh danh tại các địa phương một cách trang nghiêm, trân trọng phù hợp với từng địa phương.

 

– Tổ chức kiểm tra về việc mừng thọ, vinh danh khen thưởng ở một số đơn vị có dư luận về việc sử dụng, quản lý chưa tốt để chấn chỉnh cho đúng quy chế

 

– Phối hợp với Tổng hội thanh niên, học sinh-sinh viên trong viêc tổ chức sinh hoạt tại các Trường, tranh thủ mọi sự quan tâm giúp đỡ của các Thầy,cán bộ trong trường, trong các Viện nghiên cứu khoa học-công nghệ là người Họ Dương

 

– Có những biện pháp phù hợp để tranh thủ mọi sự giúp đỡ của các doanh nghiệp Họ Dương trong việc giải quyết “đầu ra”, trong thực tập, làm luận văn tốt nghiệp, luận án với các trình độ sau Đại học.

 

 

 Nơi nhận:

Chủ tịch HĐHDVN (để b/c);

– Các ông PCT; UVTT; UV HĐHDVN;

– HĐHD các tỉnh/TP, khu vực;

– Lưu: VT.

T/M. BAN KHUYẾN HỌC HỌ DƯƠNG VN

 

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Dương Quốc Sỹ

 

 

 

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com