Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra HĐHD

 

 

   HỘI ĐỒNG

HỌ DƯƠNG VIỆT NAM

Số:106/QĐ-HĐHDVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

­­­­­­ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 08  năm 2015

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Đoàn kiểm tra

HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM

 

 

          Căn cứ Điều lệ Họ Dương Việt Nam thông qua ngày 09/05/2013 của HĐHDVN;

          Căn cứ Nghị quyết Hội nghị ngày 22/08/2015 của HĐHDVN;

          Xét đề nghị của Văn phòng HĐHDVN,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra HĐHDVN, gồm các ông (bà):

          1. Ông Dương Thế Lịch – PCT HĐHDVN – Trưởng đoàn;

          2. Bà Dương Tử Quỳnh – UVTT HĐHDVN – Phó trưởng đoàn;

          3. Ông Dương Quang Tú – PCT HĐHD Hà Nội – Phó trưởng đoàn;

          4. Ông Dương Công Ứng – Phụ trách VP HĐHDVN – Ủy viên;

          5. Ông Dương Văn Hiếu – Nhân viên VP HĐHDVN – Ủy viên.

 

          Điều 2. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm tra và thực hiện kiểm tra theo đúng Điều lệ Họ Dương Việt Nam.

 

          Điều 3. HĐHDVN, Văn phòng HĐHDVN và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

          Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

 

Nơi nhận:                               

– Như Điều 3;

– Lưu: VT.

                                

 

T/M. HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 

 

Dương Đình Chiến

(Đã ký)

 

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Khá - Phó Tổng Thư ký; Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com