Xây dựng Dòng tộc Họ Dương Việt Nam về đạo đức – nền gốc tinh thần và sức mạnh nội sinh Dòng tộc

Xây dựng dòng tộc về Sức khỏe – Tri thức – Đạo đức cùng với xây dựng văn hóa Dương gia dựa trên ba giá trị cốt lõi: Chuẩn mực – Sáng tạo – Nghĩa tình đã cấu thành mục tiêu xây dựng Dòng tộc Họ Dương Việt Nam. Xây dựng dòng tộc về đạo đức là điểm nhấn rất quan trọng, nó quyết định sức sống, sự phát triển bền vững của dòng tộc, làm cho mục tiêu trở lên sáng rõ, hài hòa và bền vững, là điểm nhấn định hướng mục tiêu công tác xây dựng dòng tộc về đạo đức là xây dựng cái nền gốc tinh thần vững chắc của dòng tộc và sức mạnh nội sinh của dòng tộc; bảo đảm cho toàn bộ hoạt động của dòng tộc là vì “Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình người Họ Dương; hướng tới xây dựng Dòng tộc Họ Dương thành cộng đồng thịnh vượng – Hạnh phúc – Vững mạnh – Văn minh”.

Ngày hội văn hóa mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2019.

Xây dựng dòng tộc Họ Dương về đạo đức là xây dựng cái nền gốc tinh thần vững chắc của dòng tộc; tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của dòng tộc, tiếp thu tinh hoa, trí tuệ nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của địa phương, đất nước, của dòng tộc để đề ra mục tiêu, phương hướng hoạt động thiết thực, phù hợp với nguyện vọng của bà con trong toàn dòng tộc. Hội đồng Họ Dương Việt Nam không có mục đích nào khác ngoài mục đích: “Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình người Họ Dương; hướng tới xây dựng dòng tộc Họ Dương thành cộng đồng thịnh vượng -Hạnh phúc – Vững mạnh – Văn minh”.

Trại hè Thanh niên Họ Dương Việt Nam năm 2019

Qua các hoạt động thực tiễn của dòng tộc như: Ngày hội văn hóa mùa xuân Họ Dương Việt Nam; Trại hè thanh niên Họ Dương Việt Nam; Ngày hội Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương Việt Nam và các hoạt động tương thân, tương ái, mừng thọ… mỗi chúng ta đều cảm nhận được điều đó, song điều quan trọng là mỗi chúng ta phải biết biến cái cảm nhận ấy thành hiện thực của chính mình trong cách hành xử của chính mình đối với quá trình phát triển của Dòng tộc, để thành quả của nó mang lại hạnh phúc cho chính mình, cho Dòng tộc và đó là cái đóng góp chung vào công cuộc đổi mới đất nước do Đảng,  Nhà nước và nhân dân ta đã lựa chọn.

Xây dựng dòng tộc về đạo đức là xây dựng sức mạnh nội sinh của toàn dòng tộc; vấn đề là nội dung, biện pháp thực hiện như thế nào thì cần được tiếp tục nghiên cứu làm sáng tỏ để nhanh chóng tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Trước hết, theo tôi chúng ta cần quan tâm một số vấn đề sau:

Thứ nhất, Xây dựng dòng tộc về đạo đức ở đây là kiên trì bồi dưỡng đạo đức, cùng với chuẩn mực đạo đức thì cái cấp thiết hơn là đòi hỏi các thành viên là đạo đức hành động theo các giá trị chuẩn mực về đạo đức, về phẩm chất cao quý của người việt “ Sống vì mọi người, vì cộng đồng”; xây dựng dòng tộc về đạo đức để làm cho dòng tộc vững mạnh, để nâng cao sức mạnh nội sinh, để hội đồng Họ Dương các cấp thực sự xứng đáng với niềm tin cậy và sự mong đợi của bà con trong toàn dòng tộc. Thực tế ở đâu hội đồng Họ Dương thể hiện tốt vai trò là trung tâm, là đầu mối đoàn kết, tập hợp các gia đình người Họ Dương; ông Chủ tịch xây dựng được mối quan hệ chặt chẽ với các thành viên khác trong hội đồng; mỗi thành viên trong hội đồng luôn nắm rõ chức năng, nhiệm vụ, chương trình công tác của hội đồng, luôn hướng tới bà con và vì bà con, luôn gương mẫu đi đầu hành động theo phương châm: “Cái gì lợi cho bà con hết sức làm, cái gì có hại cho bà con hết sức tránh” thì ở đó công tác xây dựng dòng tộc phát triển theo đúng hướng bền vững và ngược lại ở đâu nói hay làm dở thì ở đó công tác xây dựng dòng tộc không thể phát triển được, niềm tin của bà con bị xói mòn.

Ngày hội Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương Việt Nam năm 2019

Thứ hai, Xây dựng Dòng tộc về đạo đức bắt đầu bằng giáo dục, rèn luyện mọi thành viên tham gia hội đồng Họ Dương về đạo đức; đạo đức không phải từ trên trời sa xuống, nó được hình thành trong quá trình rèn luyện bền bỉ như: “Ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Đồng thời chú trọng kết hợp giữa giáo dục nhận thức với rèn luyện lập trường quan điểm sống làm việc theo hiến pháp, pháp luật; các quy định tại Điều lệ Họ Dương Việt Nam và Quy ước xây dựng đời sống văn hóa họ Dương Việt Nam; bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm, hình thành niềm tin khoa học và thực hành đạo đức, lối sống của các chức danh Hội đồng và các thành viên người Họ Dương tham gia hội đồng.

Thứ ba, Xây dựng Dòng tộc về đạo đức gắn liền với xây dựng dòng tộc về tư tưởng, tổ chức; xây dựng dòng tộc về đạo đức có quan hệ gắn bó hữu cơ với các lĩnh vực tư tưởng và tổ chức. Tư tưởng đạo đức không chỉ thể hiện nhận thức đúng đắn về các giá trị, chuẩn mực đạo đức, mà còn chi phối hành vi đạo đức của mỗi người. Thông qua thực hành đạo đức, thực hành dân chủ, thực hành tự phê bình và phê bình, thường xuyên lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp của bà con trong họ về xây dựng dòng tộc, thực hiện sự giám sát, kiểm tra của bà con đối với tổ chức dòng tộc và các chức danh trong hội đồng để xây dựng dòng tộc.

Mừng thọ các cụ cao niên

Thứ tư, Điều lệ Họ Dương Việt Nam đưa ra việc xây dựng đạo đức thành một nội dung quan trọng trong mục tiêu xây dựng dòng tộc là hoàn toàn đúng đắn,phù hợp với nhu cầu xây dựng Dòng tộc, đáp ứng nguyện vọng của bà con trong họ. Xây dựng Dòng tộc về đạo đức là xây dựng dòng tộc từ gốc, xây dựng sức mạnh nội sinh cho toàn Dòng tộc họ Dương. Muốn vậy, trước hết mỗi thành viên tham gia hội đồng Họ Dương các cấp tiếp tục gương mẫu đi đầu trong tu dưỡng rèn luyện theo các giá trị chuẩn mực của đạo đức, thực sự là tấm gương cho bà con noi theo; bên cạnh đó bà con trong họ cũng cần nhận thức rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm với công tác xây dựng dòng tộc; tích cực tham gia xây dựng dòng tộc  vững mạnh là bà con đang góp phần xây dựng cuộc sống “ấm no và hạnh phúc của mình”.

Dương Quốc Tiến

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com